1. Aqualta

 • Aqualta - Català

  Aqualta

  Gualta ha estat sempre una població estretament vinculada amb l’aigua. El seu nom original en llatí, Aqualta, és prou significatiu. Com el fenomen de l’acqua alta que provoca la marea a Venècia, el nom de Gualta fa referència a un lloc on les aigües sovint sobreïxen quan els rius baixen plens, surten de mare, i tot ho inunden, és a dir, un lloc fàcilment inundable.

  La història de Gualta està marcada per les nombroses inundacions que ha patit al llarg dels segles. Emplaçat en un petit turó de 15 m d’alçada, al costat de dos rius com el Ter i el Daró, mantes vegades el poble ha quedat aïllat i incomunicat, i les avingudes sobtades han obligat més d’un cop a algun veí a passar la nit dalt d’un arbre, sobre el teulat d’una barraca, o entrar a casa per la finestra fins que les aigües han amainat.

  Antigament, a la plana hi havia els estanys de Poma i de Buleny, avui dessecats, idonis per a la caça i la pesca. I el municipi, encara actualment, està travessat per una xarxa de canals i recs com el rec del Molí, el rec Madral i la séquia el regadiu, que han permès fer funcionar el molí fariner i arrosser, donar força a una central hidroelèctrica i regar els camps i hortes del poble.

  Tots aquests elements han singularitzat la vila i han condicionat la vida de la població. Des de temps reculats, els veïns han intentat trobar solucions per conviure-hi, aprofitar les aigües i reconduir-les. Tot i així, encara ara, els rius i els aiguats tornen a cobrir-ho tot tard o d’hora.

  Us convidem a seguir un recorregut per l’interior del poble que us permetrà descobrir la història, monuments, paratges i algunes curiositats de Gualta: el seu origen romà i medieval, el pont vell sobre el riu Daró, el rec del molí de Gualta envoltat d’hortes fèrtils i ben treballades, el castell desaparegut, l’església de Santa Maria, reviure els fets de la Guerra del Francès i conèixer la fauna autòctona del Daró, entre altres.

  La plana del Baix Ter l’any 2020 inundada durant el Temporal Glòria (foto de Jordi Sierra, www.viladair.com).


 • Aqualta - Español

  Aqualta

  Gualta ha sido siempre una población estrechamente vinculada al agua. Su nombre original en latín, Aqualta, es bastante significativo. Como el fenómeno del acqua alta que provoca la marea en Venecia, el nombre de Gualta hace referencia a un lugar donde las aguas a menudo rebosan cuando los ríos bajan llenos, se desbordan y lo inundan todo, es decir, un lugar fácilmente inundable.

  La historia de Gualta está marcada por las numerosas inundaciones que ha sufrido a lo largo de los siglos. Emplazado en una pequeña colina de 15 m de altura, junto a dos ríos como el Ter y el Daró, numerosas veces el pueblo ha quedado aislado e incomunicado, y las avenidas repentinas han obligado más de una vez a algún vecino a pasar la noche en lo alto de un árbol, sobre el tejado de una barraca, o a entrar en casa por la ventana hasta que las aguas han amainado.

  Antiguamente en la llanura había los estanques de Poma y de Buleny, hoy desecados, idóneos para la caza y la pesca. Y el municipio, todavía actualmente, está atravesado por una red de canales y acequias como la acequia del Molí, la acequia Madral y la acequia El regadiu, que han permitido hacer funcionar el molino harinero y arrocero, dar fuerza a una central hidroeléctrica y regar los campos y huertas del pueblo.

  Todos estos elementos han singularizado la villa y han condicionado la vida de la población. Desde tiempos remotos, los vecinos han intentado encontrar soluciones para convivir, aprovechar las aguas y reconducirlas. Sin embargo, aún ahora, los ríos y los aguaceros vuelven a cubrirlo todo tarde o temprano.

  Os invitamos a seguir un recorrido por el interior del pueblo que os permitirá descubrir la historia, monumentos, parajes y algunas curiosidades de Gualta: su origen romano y medieval, el puente viejo sobre el río Daró, la acequia del molino de Gualta rodeado de huertas fértiles y bien trabajadas, el castillo desaparecido, la iglesia de Santa María, revivir los hechos de la Guerra del Francés y conocer la fauna autóctona del Daró, entre otros.

  Inundación de la llanura del bajo Ter en el año 2020 provocada por la tormenta Gloria. (foto de Jordi Sierra, www.viladair.com).


 • Aqualta - Français

  Aqualta

  Gualta a toujours été une localité étroitement liée à l’eau. Son nom original en latin, Aqualta, est assez significatif. Comme le phénomène de l’acqua alta provoqué par la marée à Venise, le nom de Gualta fait référence à un endroit où les eaux débordent souvent quand les rivières regorgent, sortent du lit et inondent tout, c’est-à-dire, un endroit facilement inondable.

  L’histoire de Gualta est marquée par les nombreuses inondations qu’elle a subies au fil des siècles. Située sur une petite colline de 15 m d’altitude, à côté de deux rivières comme le Ter et la rivière Daró, maintes fois le village est resté isolé et coupé de tout, et les crues soudaines ont obligé plus d’une fois les voisins à passer la nuit sous un arbre, sur le toit d’une baraque ou à rentrer chez eux par la fenêtre jusqu’à ce que les eaux se calment.

  Anciennement nous trouvions sur la plaine les étangs de Poma et de Buleny, aujourd’hui desséchés, idoines pour la chasse et la pêche. Et la commune, encore actuellement, est traversée par un réseau de canaux d’irrigation tels que le canal du Moulincelui du Madral et El regadiu, qui ont permis de faire fonctionner le moulin à farine et à riz, de donner de la force à une centrale hydroélectrique, et d’arroser les champs et les potagers.

  Tous ces éléments ont singularisé la ville et ont conditionné la vie de la localité. Depuis des temps anciens, les voisins ont essayé de trouver des solutions pour y cohabiter, profiter des eaux et les reconduire. Tout de même, encore aujourd’hui, les rivières et les déluges recouvrent tout tôt au tard.

  Nous vous invitons à suivre un parcours à l’intérieur du village qui vous permettra de découvrir l’histoire, les monuments, les contrées et quelques curiosités de Gualta : son origine romaine et médiévale, le vieux pont sur la rivière Daró, le canal du moulin de Gualta entouré de potagers fertiles et bien travaillés, le château disparu, l’église de Sainte-Marie, revivre les faits de la Guerre de l’indépendance espagnole et connaître la faune autochtone de la rivière Daró, entre autres.

  Inondation du Baix Ter l’année 2020 provoquée par la tempête Glòria (Cliché de Jordi Sierra, www.viladair.com).


 • Aqualta - English

  Aqualta

  Gualta has always been a town closely linked to water. Its original name in Latin, Aqualta, shows the significance. Like the phenomenon of high water which causes the tide in Venice, the name of Gualta refers to a place where the water often rises when rivers flow full, overflow, and flood the surrounding area, that is, a place easily flooded.

  The history of Gualta is marked by the many floods it has suffered over the centuries. Located on a small hill 15 m high, next to two rivers, the Ter and the Daró, the village has been isolated and cut off numerous times, and the sudden floods have forced residents more than once to spend the night in a tree, on the roof of a hut, or enter the house through the window until the waters have receded.

  In former times on the plain were the lakes of Poma and Buleny, now dried up, suitable for hunting and fishing. And, still today, the municipality encompasses a network of canals such as the Molí canalMadral canal and “El Regadiu” waterway, which have made it possible to operate the flour and rice mill, to power a hydroelectric power station and to irrigate the fields and orchards of the village.

  All these factors make the town unique and have influenced the life of the residents. From time immemorial, residents have tried to find solutions to live together, take advantage of the water and redirect it. Yet, even now, at one point or another rivers and streams are once again overflowing.

  We invite you to follow a tour of the interior of the village that will allow you to discover the history, monuments, places and a few interesting facts about Gualta: its Roman and Medieval origins, the old bridge over the river Daró, the Gualta mill canal surrounded by fertile and well-worked orchards, the disappeared castle, the church of Santa Maria, reliving the events of the Peninsular War and getting to know the native fauna of the Daró, among others.

  2020 flood in the Baix Ter caused by storm Gloria. (Pick of Jordi Sierra, www.viladair.com).