2. D’Aqualta a Gualta

 • D’Aqualta a Gualta - Català

  D’Aqualta a Gualta

  (879) Aqualta Acualta Agualta Agauta Gauta Galta Gualta (1370)

  La vila de Gualta té un origen molt antic. El primer document on trobem esmentada Gualta data de l’any 879, d’època carolíngia, tot i que la primera formació d’un nucli habitat té arrels en època romana, tal i com ho evidencien algunes restes arqueològiques localitzades al municipi.

  Situada dins el comtat d’Empúries, la població en època medieval va créixer i es va desenvolupar al voltant de l’església parroquial i, a partir del segle XII, sota la protecció del Castell de Gualta, emplaçat a la part més alta de la vila. Aquesta fortificació va ser destruïda i reconstruïda en diverses ocasions i va ser propietat de diferents senyors feudals. Les darreres notícies del castell daten dels segles XIV-XV. Avui només en perviu el nom d’un carrer, El castellar.

  A partir dels segles XV i XVI, la vila va començar a créixer formant l’actual carrer Major, seguint el camí de Fontanilles. D’aquest creixement, en són testimoni els casals amb portals adovellats, llindes inscrites i finestrals decorats, com és el cas de Can Casadellà i Can Cornell.

  Músics, tafurers i assassins. L’any 1322 es va constituir la societat de joglars formada per Pere Negrer, trompetaire d’Ullastret, Jaume Valls, trompetaire de Gualta, i Guillem Bonet, joglar del mateix lloc. L’any 1329 es va denunciar l’existència a Gualta d’una tafureria amb taules de joc, on es jugava al capsous i a l’onze sous per dotze, i a més s’hi deia mal de Déu. L’any 1409 es va condemnar a presó perpètua a diferents assaltants del palau Episcopal de Girona que volien alliberar el clergue de Gualta, Pere Serral, condemnat per homicida.

   

  Gualta dins el comtat d’Empúries al segle IX (Autor: Ferran Codina).

  Plànol del nucli antic del poble amb la situació de l’església i de la possible ubicació del castell.

 • De Aqualta a Gualta - Español

  De Aqualta a Gualta

  (879) Aqualta Acualta Agualta Agauta Gauta Galta Gualta (1370)

  La villa de Gualta tiene un origen muy antiguo. El primer documento donde encontramos mencionada Gualta data del año 879, de época carolingia, aunque la primera formación de un núcleo habitado tiene raíces en época romana, tal como lo evidencian algunos restos arqueológicos localizados en el municipio.

  Situada dentro del condado de Empúries, la población en época medieval creció y se desarrolló en torno a la iglesia parroquial y, a partir del siglo XII, bajo la protección del Castillo de Gualta, emplazado en la parte más alta de la villa. Esta fortificación fue destruida y reconstruida en varias ocasiones y fue propiedad de diferentes señores feudales. Las últimas noticias del castillo datan de los siglos XIV-XV. Hoy solo pervive el nombre de una calle, El castellar.

  A partir de los siglos XV y XVI, la villa comenzó a crecer y se formó la actual calle Mayor, siguiendo el camino de Fontanilles. Este crecimiento lo atestiguan los casales con portales adintelados, dinteles inscritos y ventanales decorados, como es el caso de Can Casadellà y Can Cornell.

  Músicos, tahúres y asesinos. En el año 1322 se constituyó la sociedad de juglares formada por Pere Negrer, trompetista de Ullastret, Jaume Valls, trompetista de Gualta, y Guillem Bonet, juglar del mismo lugar. En 1329 se denunció la existencia en Gualta de una tahurería con mesas de juego, donde se jugaba al “capsous” y al “onze sous per dotze”, y además se decía mal de Dios. En el año 1409 se condenó a prisión perpetua a diferentes asaltantes del palacio Episcopal de Girona que querían liberar al clérigo de Gualta, Pere Serral, condenado por homicida.

  Gualta en el condado de Empúries en el siglo IX (Autor: Ferran Codina).

  El casco antiguo de Gualta con la situación probable del castillo.

 • D’Aqualta à Gualta - Français

  D’Aqualta à Gualta

  (879) Aqualta Acualta Agualta Agauta Gauta Galta Gualta (1370)

  La ville de Gualta a une origine très ancienne. Le premier document où nous trouvons la mention de Gualta date de 879, d’époque carolingienne, bien que la première formation d’un centre habité prenne racine à l’époque romaine, tel qu’il est mis en évidence par quelques restes archéologiques localisés dans la commune.

  Située dans le comté d’Empúries, la localité a été agrandie à l’époque médiévale et s’est développée autour de l’église paroissiale et, à partir de XIIe siècle, sous la protection du Château de Gualta, situé dans la partie la plus haute de la ville. Cette fortification a été détruite et reconstruite plusieurs fois, et elle a appartenu à plusieurs seigneurs féodaux. Les dernières nouvelles du château datent des XIVe et XVe siècles. Aujourd’hui le nom d’une rue persiste, El castellar.

  À partir des XVe et XVIe siècles, la ville commença à croître en formant l’actuelle rue Major, suivant le chemin de Fontanilles. De cette croissance, en sont témoins les maisons de campagne avec des portails à vousseaux, linteaux inscrits et fenêtres décorées, telles que Can Casadellà et Can Cornell.

  Musiciensjoueurs et assassins. En 1322, la société de jongleurs composée par Pere Negrer, le trompettiste d’Ullastret, Jaume Valls, le trompettiste de Gualta, et Guillem Bonet, jongleur du même lieu, fut constituée. En 1329, l’existence d’une maison a jeu fut dénoncée à Gualta où on jouait au capsous et à l’onze sous per douze, et de plus, on disait du mal de Dieu. En 1409, plusieurs assaillants du palais épiscopal de Gérone qui voulaient libérer le prêtre de Gualta, Pere Serral, condamné par homicide, furent condamnés.

  Gualta dans le comté d’Empúries au IX siècle (Auteur: Ferran Codina).

  La vieille ville de Gualta avec la situation probable du château.

 • From Aqualta to Gualta - English

  From Aqualta to Gualta

  (879) Aqualta Acualta Agualta Agauta Gauta Galta Gualta (1370)

  The town of Gualta has a very old origin. The first document in which Gualta is found dates from the year 879, from the Carolingian period, although the first formation of an inhabited settlement has roots in Roman times, as evidenced by some archaeological remains located in the municipality.

  Located within the Empúries county, the population in medieval times grew and developed around the parish church and, from the XII century, under the protection of the Gualta Castle, located in the highest part of the town. This fortification was destroyed and rebuilt on several occasions and was owned by different feudal lords. The most recent information regarding the castle dates back to the 14th and 15th centuries. Today only the name of a street survives, El Castellar.

  From the 15th and 16th centuries, the town began to grow, forming the current Carrer Major, following the Camí de Fontanilles. This growth is evidenced by the houses with vaulted portals, inscribed lintels and decorated windows, as is the case of Can Casadellà and Can Cornell.

  Musiciansgamers, and assassins. In 1322, the society of minstrels was formed by Pere Negrer, trumpeter of Ullastret, Jaume Valls, trumpeter of Gualta, and Guillem Bonet, minstrel of the same place. In 1329, the existence of a gambling den with game tables was reported in Gualta, where the games “capsous” and “onze sous per dotze” were played, as well as blasphemy. In 1409, assailants from the Episcopal Palace of Girona were sentenced to life imprisonment for conspiring to free the clergyman of Gualta, Pere Serral, convicted of homicide.

  Gualta in the Empúries county in the 9th century (Author: Ferran Codina).

  The old town of Gualta with the probable location of the castle.